Vores betingelser  

Firmaets ansvar

Broløs Flytteforretning er kun ansvarlig for bortkomst og skade, som skyldes fejl og forsømmelser fra firmaets og dets ansattes side. Vi er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller genstandes egen beskaffenhed, herunder at det ikke kunne tåle de påvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af en opgave.

Broløs Flytteforretning er uden ansvar for bortkomst af eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på kundens vegne. Broløs Flytteforretnings erstatningspligt er begrænset til genanskaffelsespriser umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi og anden særlig værdi, fx grundet genstandens karakter som samlerobjekt med videre, erstattes ikke.

Broløs Flytteforretning er berettiget til at opkræve yderligere betaling for at påtage sig et udvidet erstatningsansvar såvel som stille krav om udvidet eller ekstra forsikringsdækning.

Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar.

Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er Broløs Flytteforretning kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har Broløs Flytteforretning intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre Broløs Flytteforretning har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar. Når Broløs Flytteforretning har udbetalt den fulde erstatningssum for gods og genstande overgår ejendomsretten fuldt ud til Broløs Flytteforretning for de pågældende genstande.

I stedet for udbetaling af en kontant erstatning kan Broløs Flytteforretning, efter aftale med kunden, levere nye effekter, identiske med de bortkomne eller beskadigede, eller lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne på Broløs Flytteforretnings regning. 

 

Kundens ansvar

Kunden har pligt til skriftligt at gøre Broløs Flytteforretning opmærksom på, at der er tale om særligt værdifulde genstande der indgår i opgaven herunder, men ikke begrænset til, designermøbler og -lamper, antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld, sølv, ædle stene, samt værdier på over 50.000 kr.

Broløs Flytteforretning kan betinge sig, at der tegnes ekstra forsikringsdækning, såfremt det vurderes at opgaven omfatter særligt værdifulde, eller skrøbelige genstande. Kunden vil blive oplyst og opkrævet betaling for en sådan ekstra forsikringsdækning.

Ønsker kunden, at reklamere eller kræve erstatning fra Broløs Flytteforretning skal dette meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse til Broløs Flytteforretning.

Sådanne reklamationer og krav om erstatning skal fremsendes hurtigst muligt efter kunden blev, eller burde have være blevet, bekendt med bortkomst eller skader dog senest 14 dage efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering. Broløs Flytteforretning er berettiget til at besigtige den eller de genstande, der er omfattet af reklamationen, eller erstatningskravet, før de tager en eventuel beslutning om at vedkende sig kundes krav.

 

Afbestilling

Aftaler om Flytteopgaver er bindende for både Broløs Flytteforretning og kunden fra indgåelsestidspunktet. Kunden bevarer sin lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage.

Ønsker kunden at afbestille flytteopgaver kan dette alene ske mod betaling efter nedenstående tabel:

Mere end 30 dage før tidspunktet for flytteopgavers påbegyndelse 10 % af den totale aftalte pris.

Mellem 30 og 14 dage før tidspunktet for flytteopgavers påbegyndelse 20 % af den totale aftalte pris.

Mindre end 14 dage før tidspunktet for flytteopgavers påbegyndelse 30 % af den totale aftalte pris.

 

Betaling

Broløs Flytteforretning opkræver betaling ved arbejdets afslutning, medmindre andet er skriftligt aftalt.